Tijdig voorbereiden van nieuw talent en topmanagement

06-05-2017

Een van de belangrijkste taken van een directeur/eigenaar of het zittende management is om tijdig nieuw talent op te leiden om verantwoordelijkheden te zijner tijd in vol vertrouwen over te kunnen nemen. Vaak wordt daar onvoldoende tijd voor vrijgemaakt en als dat wel het geval is, blijft alsnog de vraag wat de beste methode is. Ieder bedrijf of organisatie bezit een eigen cultuur en imago en iedere werknemer een eigen persoonlijkheid en "gebruiksaanwijzing". Hoe die optimaal op elkaar aan te laten sluiten is van cruciaal belang. Hoe ver kan en moet vernieuwing gaan zonder dat tegelijkertijd het goede mede overboord wordt gegooid?  Opportunity kan u bij dat proces van dienst zijn. Bel ons voor een geheel vrijblijvende afspraak.

Publicaties

06-03-2017

Dirk van Beek heeft ondermeer de volgende artikelen geschreven:

1. Licht, de Tweelingziel van Water  (Magazine BRES: Bewustzijn in Beweging nr. 283)

2. De meest helende Pelgrimstocht is die in Jezelf  (Magazine BRES: Bewustzijn in Beweging nr. 284)

3. Geld is Energie die moet stromen (Magazine BRES: Bewustzijn in Beweging nr. 285)

4. De cruciale Keuze tussen Analoge Heelheid en Digitale Verdeeldheid  (Magazine BRES: Bewustzijn in Beweging nr. 286)

5. Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde  (Magazine BRES: Bewustzijn in Beweging nr. 287)

6. Taal, de Transformator van Gedachten en Emoties  (Magazine BRES: Bewustzijn in Beweging nr. 288)

7. Ter Ere van het Kind in Onszelf  (Magazine BRES: Bewustzijn in Beweging nr. 289)

8. De Essentie van Vrijheid  (Magazine BRES: Bewustzijn in Beweging nr. 290)

9. Het Hart als Spirituele Radar en Levenscoach  (Magazine BRES: Bewustzijn in Beweging nr. 291)

Ons hart als spirituele radar en levenscoach

22-02-2017

                                     

“Alleen met het hart kan men op de juiste manier zien; al wat essentieel is, is onzichtbaar voor de ogen”  (Antoine de Saint-Exupéry uit De Kleine Prins) 

“Kijk hoe wij dansen want dat is de taal van ons hart”  (Uitspraak van Hopi Indianen)

 

      In elke cultuur en geloofssysteem in de wereld neemt het hart een uiterst belangrijke plaats in. Terecht staat dan ook in Spreuken 4:23 “van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart want het is de bron van het leven.” Deze duizenden jaren oude beeldspraak wordt volledig onderbouwd door de huidige wetenschap dat het hart tezamen met het zenuwstelsel het eerste orgaan is dat zich ontwikkelt bij een embryo. Dus inderdaad de kern is van al het andere wat daarna ontstaat zoals een steen in het water steeds grotere rimpels creëert.

      Door de geschiedenis heen is het hart vol passie verwoord door schrijvers als Shakespeare en haarfijn ontleed door filosofen als Socrates. Het hart kan niet alleen bloeden en verwarmen, maar ook verkillen, versteend raken, geschonken en verloren worden en zelfs breken. Kortom, het is meer dan elk ander orgaan in ons lichaam verbonden met de diepste emoties zoals angst en liefde, vreugde en verdriet, dood en leven. Dagelijks sturen we elkaar “hartelijke groeten”, zeggen iets “uit de grond van ons hart” of vergeven iemand door “over ons hart te strijken”. Daarnaast is de illustratie van het hart een van de meest bekende en universeel gebruikte symbolen ter wereld. Als we ons dat allemaal realiseren, is het dan niet vreemd dat we er eigenlijk maar zo weinig van afweten? Ons hart leeft daarmee meer in symboliek en mythevorming dan in de werkelijkheid van alledag.

     Om daarmee te beginnen, de grootste mythe over het hart is dat die dienst doet als een krachtige pomp zoals het nu nog steeds op universiteiten wordt onderwezen. Dat zou  betekenen dat dit slechts 300 gram wegende orgaan verantwoordelijk is voor het feit dat  zo`n vijf liter bloed telkens weer opnieuw, zo`n 2,5 miljard keer per leven, door meer dan 100.000 kilometer slagaders, aders en haarvaten wordt rond gepompt. Dat is maar liefst twee en een halve keer de omtrek van de aarde. Alhoewel het hart tot veel meer in staat is dan we durven denken, waarover later meer, is dat puur natuurkundig gezien een onmogelijke opgave. Het is verwonderlijk dat daarover in de westerse wereld nooit eerder is nagedacht. Toen ik afgelopen jaar dan ook het boek “Het hart als Zintuig” las van de bekende Amerikaanse natuurfilosoof, holist en kruidendeskundige Stephen Harrod Buhner, gaf de intuïtieve stem van mijn hart aan dat de waarheid inderdaad anders is. Het hart is een uiterst ingenieus, ritmisch systeem dat ervoor zorgt dat via de bloedvaten het lichaam van zuurstof en bouwstoffen wordt voorzien. Het prikkelgeleidingssysteem stimuleert in de vorm van stroomstootjes de eerste aanzet om de bloedcirculatie te beginnen. Zodra die echter op gang is gekomen, neemt het magische en bezielde bloed die stromende beweging over door zijn elektromagnetische energieën van Yin en Yang; op sommige verder weg gelegen plaatsen zoals in de onderbenen, wordt dat proces geholpen door de spieren. Dit vernieuwende inzicht dat niet het hart het bloed rondpompt in ons lichaam maar het bloed zelf, doet echter niets af aan zijn fenomenale functie want zoals alles en iedereen heeft ook het hart naast een fysieke ook een zeer belangrijke spirituele taak. Lao Tzu zegt dan ook “in het centrum van je wezen ligt het antwoord wie je bent en wat je (specifieke) taak is”.

       Alles in het universum, van subatomaire deeltjes tot de grootste melkwegstelsels, beweegt en bestaat uit vibrerende energieën die met elkaar kunnen communiceren. Volgens Einstein zijn materie en energie niet anders dan twee zijden van dezelfde munt en vormen ze dus samen een onverbrekelijke eenheid. Datzelfde gaat ook op voor de mens die een verkleinde kopie is van het heel-al. Dat wil zeggen dat ieder mens een heel en autonoom wezen is dat werkelijk alles in zich heeft. We zijn dus letterlijk godenkinderen ook al zijn we dat vergeten, reden waarom we ons er ook niet naar gedragen.

       Zoals de Tao door het universum stroomt, lopen er ook in ons lichaam verschillende energetische stromen van het vrouwelijke Yin en het complementaire mannelijke Yang. En bij al die energetische stromen speelt ons hartcentrum een hoofdrol. Onder ons hartchakra zitten drie chakra`s die staan voor het materiele/vrouwelijke/anima (mater= moeder) aspect van de mens. In dit gebied vindt materiele creatie en stofwisseling plaats. Boven het hartchakra bevinden zich ook drie chakra`s en die staan voor het spirituele/mannelijke/animus aspect in de mens. Hier vindt geestelijke creatie en communicatie plaats. De beide aspecten worden verbonden door de bloedsomloop in de vorm van twee cirkelvormige lussen: de kleine bloedsomloop/kleine lus van het hart naar de bovenste helft van het lichaam en de grote bloedsomloop/grote lus van het hart naar de onderste helft van het lichaam. Tezamen vormen die twee lussen een figuur acht met ons hart in het centrum. Die figuur acht in liggende vorm wordt gesymboliseerd door het lemniscaat, toonbeeld van wederkerigheid en gelijkwaardigheid dat leidt tot eeuwigheid en daarmee de bouwsteen is van de hele schepping. Opmerkelijk hierbij te vermelden is dat astronomen van het Harvard-Smithsonian Centre for Astrofysics recentelijk in het centrum van onze Melkweg een maar liefst vijftig lichtjaren grote structuur hebben ontdekt in de vorm van een lemniscaat of figuur acht met een hogere energie dan die van gammastralen. De belangrijkheid van de figuur acht wordt ook nog eens benadrukt door het feit dat het hart, net als het brein, twee complementaire ronde helften kent die in volkomen gelijkwaardigheid samenwerken als één geheel.

       Zoals de fysieke taak van het hart is om dienstbaar te zijn aan het lichaam door het leven brengende bloed constant te verversen en te verspreiden, is zijn spirituele taak dienstbaar te zijn aan de ziel door evenwicht te brengen tussen het geestelijke en materiele aspect van de mens in zijn beslissingsprocessen en dat evenwicht uit te stralen naar buiten toe. De aanname dat daarbij alles door het brein wordt bepaald is volledig achterhaald want er lopen (bijna) net zoveel zenuwen van het maag-darmstelsel naar de hersenen als andersom. De wetenschap is er achter gekomen dat er naast een breindenken ook een buikdenken bestaat. In het mannelijke breindenken overheerst de lineaire rede en in het vrouwelijke buikdenken het uitwaaierende gevoel. Die twee, beide noodzakelijke elementen, moeten in evenwicht worden gebracht en dat gebeurt in het hart dat er als mediator tussen ligt. Omdat het hart de functies van zowel buik-, als hoofdbrein moet kunnen afwegen, is zijn vibratiespectrum oneindig veel groter dan die van de andere twee. En die zijn al onmetelijk groot met hun triljarden synapsen-verbindingen en triljarden bacteriën tellende microbioom, hetgeen nogmaals de grootsheid weergeeft van het hartpotentiaal. Bekend is  wat we met onze vijf zintuigen kunnen waarnemen en met ons brein interpreteren, ruim voldoende is voor het normale dagelijkse leven maar toch zijn beperkingen kent. Een hond kan veel meer ruiken, een adelaar kan scherper zien en een veldmuis kan beter horen maar missen daarentegen allemaal de kracht van het bewuste hart. Het menselijk hart is namelijk de combinatie van denken en voelen tegelijkertijd en is daarmee als opperrechter betrokken bij besluitvorming, de essentie van het leven. Het is een 360 graden communicerend zintuig dat alle typen vibraties kan opvangen, interpreteren en weer uitzenden. De Iraanse dichter Hafiz heeft daarom heel terecht opgemerkt dat “het hart een duizendvoudig snaarinstrument is dat alleen kan worden gestemd door liefde” (lees: wederkerigheid).

     Veel fysieke processen in ons lichaam gebeuren door de automatische piloot van het autonome zenuwstelsel en dat is maar goed ook anders zouden we misschien vergeten tijdig te ademen of ons hart te laten slaan. Maar ook vele zogenaamde denkprocessen gebeuren min of meer automatisch zoals welke kleding we `s ochtends zullen aantrekken. Alles bestaat echter in lagen en daar zijn we ons veel te weinig van bewust. We nemen elke dag duizenden besluiten van heel simpel tot soms levensbedreigend, niet alleen in materiele zin zoals bijvoorbeeld wat we eten maar ook spiritueel door karma te maken. Als we ons dat meer zouden realiseren, kan ons leven een heel andere wending aannemen. Van speelbal op de woeste golven van veel te lineair denken of juist te veel gevoelige impulsiviteit tot rots in de branding door een dynamisch evenwicht te scheppen. Ons hart speelt daarbij een cruciale rol en niet voor niets wordt vaak gevraagd meer naar de stem van je hart te luisteren. Velen onder ons vinden dat maar zweverige onzin en voor een deel hebben ze gelijk want ze horen namelijk geen stem meer. Die stem is in de loop der tijden zo verstomd dat hij onhoorbaar is geworden. Veel beslissingen kunnen we best nemen door overwegend lineair te denken of op ons gevoel af te gaan omdat de consequenties niet van groot belang zijn. Maar er is een laag van beslissingen die alleen genomen zouden moeten worden door heel goed ons brein- en buikdenken tegen elkaar af te wegen in ons hart als mediator. Beslissingen zoals met wie we een partnerschap aangaan, relationeel of zakelijk, het accepteren van een andere baan, het volgen van een bepaalde opleiding, wel of niet verhuizen en ga zo maar door. Maar hoe kan het hart ons in zulke complexe vraagstukken bijstaan? Allereerst door een weloverwogen afweging te maken tussen ratio en gevoel. Het spreekwoord luidt niet voor niets “er nog een nachtje over slapen” omdat we daarmee een proces in gang zetten dat het best kan worden uitgevoerd als andere functies in rust zijn. Dat kan het hart doen omdat het gevoed wordt door het bloed dat een ultieme mix is van de vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Maar het allerbelangrijkste komt nog. In het hart zetelt namelijk ook onze ziel op de nexus van de figuur acht stroom, de verbinding tussen geest en materie. Er staat geschreven: “Zoals water het gezicht weerspiegelt, doet het hart dat met de mens /de Ziel (Spreuken 25:1-29). Onze ziel herbergt niet alleen ons oorspronkelijke Zelf als kopie van het universum met een unieke, individuele frequentie maar ook alle kennis en ervaringen vanuit vorige levens, intuïtie genoemd dat vaak verward wordt met ons buikgevoel. Daarvan gebruik te kunnen maken maakt ons hart zo bijzonder. Het gezegde luidt dan ook iets “met hart en ziel” doen. Het hart heeft de potentie om met oplossingen te komen op al onze vragen en problemen en communiceert die via een vibratie die aanhoort als een stem. Heel vaak wordt Jezus afgebeeld wijzend op een brandend/vurig hart omdat het “heilig” hart (holy= whole= heel=ongebroken) hart een baken is in ons leven. Daarom staat er ook geschreven dat wie vraagt zal antwoord krijgen en wie klopt zal worden opengedaan (Matth.7:7-8). Er is echter één grote maar en dat is dat het hart zuiver moet zijn om zijn stem te kunnen horen, hetgeen betekent zonder onzuivere, egoïstische (bij)bedoelingen zijn maar met rechtvaardigheid en deugdzaamheid. Vandaar dat het balanceren van karma dat we allemaal ongetwijfeld maken, zo uiterst belangrijk is om na te streven in ons leven. Dat betekent niets anders dan de natuurwet van het lemniscaat, de figuur acht stroom van wederkerigheid, na te leven. Het is de natuurwet van liefde om niet aan een ander te doen wat je zelf ook niet wilt en tevens andersom, aan anderen goed te doen wat je zelf ook graag wilt. Dat is de reden dat het hart met liefde wordt geïdentificeerd. Echter, de geestelijke liefde is in de loop der tijd verworden tot materiele, zinnelijke liefde.            

      Frappant is dat het Egyptische Dodenboek vermeldt dat het hart van elke overledene werd gewogen met als tegenwicht de veer van de godin Maat die stond voor rechtvaardigheid. De symboliek daarachter staat in nauw verband met ons eerder beschreven hart als de houder van de balans tussen ratio en gevoelens, breindenken en buikdenken. Als we de juiste balans daarin houden, dus niet kiezen voor dualiteit, zal het hart in die bijna “neutrale” stand hoegenaamd niets wegen. In dat geval kon de ziel van de overledene dus veilig overgaan naar het hemelrijk. Interessant hierbij is ook de relatie met de bekende Hermes staf of Kundalini energie met de twee kronkelende slangen van Yin en Yang die leiden tot vleugels en bevrijding. (Geestelijke) gewichtsloosheid staat daarmee in relatie tot bewustzijn en verlichting. Ik wil dit artikel afsluiten met een uitspraak van mijn geliefde Lao Tzu “Om vrede te krijgen in de wereld, moet je die eerst vinden in je eigen hart”.

Inspirerende workshops met follow up en praktische taakstelling

12-01-2017

Veel ondernemers beseffen helaas niet of onvoldoende dat ware spiritualiteit helemaal niets te maken heeft met zweverigheid of dogmatiek maar juist alles met een helder inzicht, de praktijk van alledag, het nemen van betere beslissingen en het behalen van realistische en duurzame doelstellingen. Oftewel de lat hoger leggen op basis van een gebalanceerde en harmonieuze aanpak.

Hoe vaak bezoekt uw personeel een congres, lezing of workshop maar wordt daar nooit meer een gedegen follow up aan gegeven zodat de investering werkelijk rendeert? Zo niet bij Opportunity die net zo lang betrokken blijft totdat resultaten zichtbaar worden. Wilt U hier meer over weten, neem dan  vandaag nog geheel vrijblijvend kontakt met ons op. 

Bronnen van wijsheid

18-12-2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Opportunity erkent en gaat uit van o.a. de volgende bronnen:

-De natuur en haar universele wetten

-Hermes Trismegistus en het Corpus Hermeticum

-Lao Tzu en de Tao Te Ching

-Het gedachtegoed van Socrates, Plato, Aristoteles en Pythagoras

-Mozes

-Jezus

-Leonardo daVinci

-Spinoza

-William Shakespeare

-Soefi Inyat Khan

-Rumi

-Goethe

-Gandhi

-Krishnamurti

-Albert Enstein

-Thorwald Dethlefsen en Rudiger Dahlke (auteurs van o.a. De Zin van Ziek Zijn)

-Carl Jung en analytische psychologie

-Indiaanse wijsheid

-Systeemdenken (o.a. van Donella Meadows en Fritjof Capra)

-Het holistische gedachtegoed

 

 

Het 8-voudige Pad

21-11-2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Het 8-voudige Pad van polarisatie en verdeeldheid naar eenheid en heelheid

oftewel van speelbal op de golven naar rots in de branding:

  1. Leer gestructureerd denken, niet in tegenstellingen maar in verbindingen

  2. Leer de energie van gevoelens en emoties herkennen en beheersen

  3. Leer de verbinding tussen alles te zien vanuit je hartchakra

  4. Leer met je ware Zelf te communiceren i.p.v. met je ego

  5. Versterk je zelfhelende vermogen door energieblokkades op te heffen

  6. Leer de universele natuurwetten kennen en er naar te leven

  7. Balanceer je karma en help anderen hun karma te balanceren

  8. Creeer een zinvol en gelukkig leven in vrijheid en wederkerigheid

De figuur-8-stroom

12-09-2016

  

De goddelijke figuur 8-stroom of Kundalini

We zijn ons niet meer bewust wat ingewijden in oude culturen wisten en toepasten: de Tao of eeuwig stromende energie van het vrouwelijke, magnetische Yin en mannelijke, elektrische Yang die overal in het universum aanwezig is. Twee universele krachten die weliswaar autonoom zijn maar tegelijkertijd elkaar in een dynamisch evenwicht houden, aanvullen en tezamen één en heel zijn. Een stroom van continu wederkerigheid van hereniging, creatie en afstoting. Ieder van de twee kronkelt als een S als ware het een slang en spiegelt met de ander, tezamen een figuur 8 vormend. Daarom noemt het Goddelijke principe zich in de Bijbel "ons". Sinds oude tijden wordt die energie gesymboliserd door de Hermes staf met aan top de twee vleugels van ware vrijheid. Daarvan bewust worden en die energie toepassen is de bron van alle wijsheid en kracht.

 

De Essentie van Vrijheid

10-03-2016

“Niemand zit meer hopeloos gevangen dan diegene die onterecht denkt vrij te zijn”

Goethe, Duits staatsman en filosoof (1749-1832)

 

       Het kernachtige gezegde “vrijheid, blijheid” geeft direct en onmiskenbaar aan hoe belangrijk vrijheid voor een ieder van ons is. Is dat soms ook de reden waarom er ontelbare oorlogen tussen volkeren en hoogoplopende conflicten tussen huwelijks- en zakenpartners en tussen familieleden, vrienden en buren uitgevochten worden? Hoe kan het toch bestaan dat elk mens afzonderlijk aangeeft te streven naar vrede en vrijheid en daarbij die van de ander te respecteren maar de harde werkelijkheid helaas zo anders is. Is het ook niet vreemd dat we in een zogenaamde vrije democratie leven maar dat het aantal wetten en regels waaraan we ons dienen te houden en die ons dus min of meer beperken in vrijheid, bijna dagelijks stijgt tot ongekende hoogte? Iedere burger hoort de wet te kennen maar dat hebben we langzamerhand onmogelijk gemaakt. Waar is de tijd gebleven dat er slechts tien geboden waren terwijl nu één wet soms wel honderden pagina`s telt? Geeft dat alles niet aan dat het de hoogste tijd is voor een diepgaand onderzoek naar wat vrijheid werkelijk inhoudt, hoe die te verkrijgen en belangrijker nog, hoe die vast te houden?

      Vrijheid is een begrip dat algemeen erkend wordt in dezelfde hoek te zitten als liefde en vrede maar is toch veel complexer dan het in eerste instantie lijkt. Terwijl spirituele liefde omschreven kan worden als het koesteren en onderhouden van processen van wederkerigheid zoals elkaar bijstaan in voor-en tegenspoed en vrede simpelweg de afwezigheid van tegenstellingen en conflicten is, ligt een even duidelijke omschrijving voor vrijheid minder gemakkelijk voor de hand. Je kunt er namelijk van verschillende kanten naar kijken. Soms als iets moeilijker te omschrijven valt, kun je het beter beredeneren als je kijkt naar wat het niet is. Onvrijheid zou dan omschreven kunnen worden als het ondergaan/ervaren van belemmeringen die een vrije groei of ontwikkeling blokkeren. Daaruit mag geconcludeerd worden dat vrijheid alles te maken heeft met beperkingen en daarvan zijn er velen, zowel materieel, mentaal als emotioneel. En wat voor de een als beperking geldt, hoeft nog niet zo te zijn voor de ander. Is vrijheid daarmee een containerbegrip geworden voor veel verschillende soorten vrijheden zoals lichamelijke, seksuele, politieke, financiële, artistieke, religieuze en wetenschappelijke vrijheid? Is vrijheid slechts een relatief begrip dat afhangt van de ingenomen optiek, reden waarom het zo anders wordt beleefd door verschillende mensen? Voor de een is het namelijk zo hoog mogelijk in de hiërarchie van macht staan terwijl het voor de ander juist het tegenovergestelde is, het in afzondering en harmonie leven met de natuur. Voor een derde betekent het genoeg geld bezitten om nooit meer te hoeven werken en weer een ander omschrijft vrijheid als het zich volledig vrij kunnen uiten in artistieke gaven of seksuele behoeften. Interessant is te bedenken dat een dictator die in macht niemand boven zich hoeft te dulden net zo min vrij is als een slaaf want hij zal altijd angstig om zich heen moeten blijven kijken wie hem van het leven zou willen beroven. En iemand die rijk is zal alles moeten doen om dat bezit in stand te houden wat hem slaaf maakt van zijn bezit. Maar het kan toch niet zo zijn dat zo`n verheven ideaal als vrijheid slechts betrekkelijk is waarvan geen absolute versie bestaat? We moeten dus dieper graven en nieuwe lagen aanboren om tot de kern te komen.         

      De populaire Ierse schrijver en vrijdenker Bernard Shaw (1856-1950), ook wel de tweede Shakespeare genoemd, heeft gezegd dat ware vrijheid eigenlijk het tegenovergestelde inhoudt, namelijk verantwoordelijkheid. En zolang mensen die niet aankunnen, kan er ook geen echte vrijheid kan zijn. Dat is een heel belangrijke doordenker die min of meer overeenkomt met wat het Renaissance genie Leonardo daVinci eens heeft gezegd: “kunst ontstaat door beperkingen en sterft wanneer vrijheid gaat meespelen”. Andere grote denkers doen vergelijkbare uitspraken zoals Plato met zijn uitspraak dat “teveel vrijheid uiteindelijk zal leiden tot dictatuur” en Krishnamurti`s mening “ vrijheid betekent het erkennen van grenzen”. Al deze denkers hebben het over een nauwe relatie van vrijheid met bepaalde, al dan niet zelf opgelegde grenzen. Haaks daar tegenover staat echter de invloedrijke Engelse schrijver-filosoof en aanhanger van het Utilitarisme, John Stuart Mill (1806-1873), die in zijn bekende werk “On Liberty” filosofeerde dat vrijheid betekent in principe alles te kunnen doen wat men wil. Waar ligt de waarheid tussen deze twee uitersten of vrijheid wel of geen grenzen kent?

      Twee van mijn meest geliefde wereldleiders/ filosofen die erom bekend staan op heel veel vlakken hetzelfde te zeggen en daarmee aangeven uit eenzelfde universele bron te putten zijn Lao Tzu en Jezus. Jezus heeft gezegd “de waarheid maakt vrij”(Joh. 8:32) en Lao Tzu “de waarheid maakt vrij van verleden en toekomst” (Tao Te King vers 62). Het kan niet toevallig zijn dat in vele culturen dezelfde wijsheid bestaat dat “de waarheid in het midden ligt”. In andere woorden zegt Jezus dus dat het midden vrijmaakt, dat wil zeggen een bewustzijn dat zich niet overgeeft aan polarisatie en tegenstellingen maar aan een harmoniemodel. Doorredenerend zijn Lao Tzu`s verleden en toekomst, tegenstellingen van elkaar die vrijgemaakt kunnen worden door de waarheid, die weer staat voor het midden. Het midden van verleden en toekomst is ontegenzeggelijk het hier en nu. Hieruit mag geconcludeerd worden dat vrijheid dus inhoudt: bewust zijn van harmonie in het nu, van eenheid en heelheid in jezelf. Harmonie tussen hoofd, hart en handen. Harmonie tussen je linker- en rechterhersenhelft en harmonie in je hart. En diezelfde eenheid en heelheid respecteren in ieder ander maakt vrijheid in verbondenheid zoals de Maya` s tegen elkaar zeggen “ik ben een andere jij”. Dat is een heel andere vorm van vrijheid dan die van rijkdom of niemand boven je hebben. Maar we gaan nog even door om te kijken of er misschien nog andere aspecten aan vrijheid zitten.

        Het is redelijk onbekend dat er in het begin van de 16e eeuw een uitgebreide briefwisseling over vrijheid en de al dan niet vrije wil heeft plaatsgevonden tussen twee belangrijke personen die de moderne geschiedenis mede hebben bepaald. De een was een van de grootste Renaissance denkers en wel onze eigen humanistisch filosoof, schrijver en theoloog Erasmus, door zijn liberale zienswijze ook wel de wegbereider voor de Reformatie genoemd. De tweede was Maarten Luther die met zijn 95 stellingen de Kerk van Rome aanviel waarmee de grote omwenteling van de Reformatie werd ingeluid. Volgens Genesis is de mens geschapen naar het beeld van God en daarmee zou je dus mogen verwachten dat we daardoor ook de beschikking hebben over een goddelijke dus vrije wil. Hoe valt zoiets verhevens te rijmen met alle chaos en ellende die de mensheid door de hele geschiedenis heeft geteisterd? Was die wil ons volledig afgenomen door de zondeval? Luther en Erasmus waren in het begin vrienden van elkaar maar eindigden in vijanden. Een van hun disputen ging erover dat de protestantse Luther beweerde dat de menselijke wil niet vrij was. In zijn De Servo Arbitrio argumenteerde hij dat het lot van de mens volledig bij God lag en dat alleen uitverkorenen verlost konden worden. Volgens de zogenaamde predestinatieleer zijn alle anderen voorgoed verloren. Want als de mens wel een vrije wil zou hebben, zou God namelijk niet oppermachtig zijn, zo was de gedachte. Erasmus bleef in de briefwisseling echter bij zijn stelling dat de mens wel een vrije wil bezit en dus niet alles voorbeschikt is. Waarom zou de mens anders dan nog hoeven leven? Welke God schept een mens waarvan  tevoren vaststaat dat die zijn/haar verlossing niet gaat halen?

      Deze discussie ging tussen twee uitersten en zoals gewoonlijk ligt ook hier de waarheid in het midden. Beiden hebben namelijk gedeeltelijk gelijk.

       Ook al was de Gulden Regel “wat gij niet wilt dat U geschiedt, doet dat ook een ander niet” al langer in bijna alle culturen bekend, de leer van de directe gevolgen van ons gedrag, de natuurwetten van Karma en Reïncarnatie, kwamen pas aan het eind van de 19e eeuw naar het Westen door Helena Blavatsky van de Theosophical Society. De leer van karma is vaak verkeerd begrepen. Karma staat niet voor straf maar voor wederkerigheid in handelen. En daarmee schept de mens zijn eigen grenzen want we zijn zelf verantwoordelijk voor ons handelen. De mens kent wel degelijk een vrije wil maar als daarmee schade wordt aangericht aan anderen of de natuur, volgt er een boemerang van gelijkwaardige reactie. De mens bepaalt dus zijn eigen straf of beloning. Zodoende zijn er dus grenzen. Het liefdevolle van de wet van karma is dat aangedaan onrecht kan worden “recht” gezet en gebalanceerd. Echter, dat vereist een overeenkomstige mate van lijden en hier zit het grote dilemma van deze tijd. De gemiddelde aan “comfort” verslaafde mens wil niet meer accepteren vrijwillig of onvrijwillig te lijden. We zijn ons teveel onbewust daarmee karma te ontlopen. Zo loopt karma op als een oplopende schuld bij de bank. Totdat de rente niet meer opgebracht kan worden en faillissement volgt, oftewel we onze lichtenergie verloren hebben dat zich bevindt in onze ziel. Het is dus raadzaam om karma als zelfverkozen verlossing te omarmen. De diepe wijsheid achter deze wet geeft aan dat er wel een zuiver scheppend bewustzijn moet zijn om zoiets verhevens en onpartijdigs te kunnen creëren.

    Terugkomend op al het voorgaande, het is dus niet zo dat vrijheid betekent dat je maar kan doen wat je wil, er zijn wel degelijk morele grenzen/beperkingen die oorspronkelijk aangeboren zijn en deel uitmaken van onze ziel. Echter door onze vele nog ongebalanceerde dwalingen zijn onze chakra-zintuigen vervuild geraakt en staan we minder of niet meer in contact met onze bron en “ge-weten” dat ons innerlijk waarschuwt. Daar weer naar leren luisteren is het begin van terugwinnen van ware vrijheid in bewustzijn, het overwinnen van tijd en ruimte. Vrijheid is ons uit liefde gegeven om daarmee liefde en vreugde te kunnen scheppen, als wederkerigheid aan de Schepper en aan anderen. Deze wet van Liefde en Wederkerigheid wordt gesymboliseerd door de figuur acht van twee gelijkwaardige cirkels, het lemniscaat dat staat voor eeuwigheid. Echter, de cruciale vraag blijft waarom er ondanks al onze positieve mogelijkheden er toch zoveel negativiteit in de wereld is die maar niet schijnt te verbeteren. Daarvoor gaan we terug naar een andere grote denker, Plato, de hartsvriend van de grote Socrates. Hij gaf in zijn beroemde werk De Staat (7: 514-520) de Allegorie van de Grot. Daarin betoogt Plato dat wij als mensen als het ware leven als slaven geketend in een grot en onbekend zijn met de werkelijkheid daarbuiten. Er worden door mensen achter ons beelden geprojecteerd op een muur waarvan we aannemen dat die de werkelijkheid zijn. Wat Plato in beeldspraak wilde aangeven is dat we niet in de realiteit leven, niets is namelijk wat het lijkt te zijn. Er heerst al heel lang een bepaalde elite, de projectors, die er baat bij heeft om de mensheid in afhankelijkheid en slavernij te houden door onwetendheid. Deze boodschap hebben door de geschiedenis heen de grote denkers en leraren in verschillende bewoordingen willen overbrengen, onder andere door het bekende adagium “ken uzelf”. Jezus gaf dat aan met te zeggen “het Koninkrijk van God (oftewel het goddelijke bewustzijn van harmonie in het hier en nu) is niet van deze wereld” (Joh: 18:36). Deze wereld wordt namelijk geregeerd door een andere werkelijkheid die gebaseerd is op dualistische tegenstellingen en verdeeldheid in plaats van complementaire (Yin-Yang) krachten en heelheid. Daarom mocht de mens in de Hof van Eden niet eten van de Boom met Kennis van Goed en Kwaad oftewel van een bewustzijn van polarisatie. Die polarisatie  wordt in stand gehouden door een duivelse verdeel en heers strategie die ons verdeeld in allerlei vormen zoals tussen Rusland of Amerika, Soeniet of Sjiiet, katholiek of protestant, moslim of christen, democraat of republikein, man of vrouw en ga zo maar door. Bang om in een tijdperk van opkomend licht en bewustzijn zijn voorsprong te gaan verliezen komt de elite met steeds grotere draconische oplossingen en tegenstellingen zoals doorlopende, gemanipuleerde militaire conflicten, het constant creëren van angst door chaotische veranderingen, ultieme technologien die ons eerder minder dan meer mens laat zijn en een stelselmatig en stapsgewijze, kunstmatige vervanging van alles wat natuurlijk is, van voeding tot medicijnen en van (derivate) geldsystemen tot digitaal onderwijs. Als summum wordt gezien de transhumane mens die het midden houdt tussen mens en robot. Kortom een virtuele wereld die ver afstaat van de werkelijkheid en de natuur wordt ons voorgehouden als grootst mogelijke vrijheid. De waarheid is echter een grootste slavernij ooit. Ware vrijheid ligt niet op het materiele maar op het spirituele vlak en is bewust zijn van de harmonie van de middenweg. De vrije wil hebben we, al wat ons rest is de juiste keuzes te maken, dus walk the talk!                                      

 

 

 

Pagina's

realisatie solide